STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81751 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0492021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
01/12/2021

81752 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0482021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
04/12/2021

81753 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1002021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
15/12/2021

81754 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1012021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
15/12/2021

81755 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1623/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

81756 Thân răng nhân tạo tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0762021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
01/12/2021

81757 Thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190976-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

81758 Thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190043.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
17/03/2021

81759 Thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190198.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
17/03/2021

81760 Thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210581-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021