STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81801 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 01 - PL - BMXVN/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

81802 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 05 - PL - TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

81803 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 08 - PL - BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
23/06/2019

81804 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13B-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2019

81805 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07.4-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
24/06/2019

81806 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07.5-PL-TTB/ BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2019

81807 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 101018.PL - BMXVN/180000651-PCBBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
24/06/2019

81808 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 15.pl-TTB/ BMXVN 2019/ 17 00000 87/ PCBPL- BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam. Còn hiệu lực
01/10/2019

81809 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 17-pl-ttb/bmxvn2019/ 17 00000 87/ pcbpl-byt Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam. Còn hiệu lực
01/10/2019

81810 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10-PL-TTB/BMXVN2019/170000087/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ DKSH Còn hiệu lực
10/05/2020