STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81831 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1722/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
11/09/2021

81832 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1722/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
11/09/2021

81833 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 340 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
08/11/2021

81834 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
17/03/2022

81835 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO 13.22-TCA/PL-MYG Còn hiệu lực
18/07/2022

81836 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.23-STG/PL-MG Còn hiệu lực
06/10/2023

81837 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM 12/2022/QALAB-PL Còn hiệu lực
06/11/2023

81838 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO 13.23-TCA/PL-MYG Còn hiệu lực
04/12/2023

81839 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.24-STG/PL-MG Còn hiệu lực
18/01/2024

81840 máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 06-TC/ 170000138/PCBPLBYT CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Đã thu hồi
09/07/2019