STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81881 Van tim sinh học và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0334/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
27/10/2021

81882 Van tim sinh học và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0050/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
18/10/2019

81883 Van tim sinh học và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/28 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/05/2021

81884 Van tim sinh học và trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
13/07/2019

81885 Van tim sinh học và trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0520 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

81886 Van tim sinh học và trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2020

81887 Van tim sinh học và trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

81888 Van tim sinh học và vật tư tiêu hao, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0067/170000058/PCBPL -BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
20/06/2019

81889 Van tim động mạch chủ TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 14.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
17/02/2021

81890 Van truyền dịch không kim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 081 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
06/12/2019