STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81891 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3377/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

81892 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3473/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

81893 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP 01-PL/2023/VP Còn hiệu lực
23/02/2023

81894 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0704/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
10/04/2023

81895 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0804/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
10/04/2023

81896 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1704/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
19/04/2023

81897 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1604/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
19/04/2023

81898 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI 04/2023/SD-TTBYT Còn hiệu lực
25/04/2023

81899 Máy đo đường huyết cá nhân GBIO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181059 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Còn hiệu lực
02/05/2020

81900 Máy đo đường huyết cá nhân Medismart® Sapphire (Plus) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 05/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
18/07/2023