STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81931 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 493/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
26/08/2021

81932 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 346/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
06/09/2021

81933 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 255/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
10/09/2021

81934 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 398/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Đã thu hồi
10/09/2021

81935 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 184/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại Hà Nội Còn hiệu lực
14/09/2021

81936 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 76/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
23/09/2021

81937 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 153/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
24/09/2021

81938 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 19/190000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Đã thu hồi
24/09/2021

81939 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 241/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại TPHCM Còn hiệu lực
24/09/2021

81940 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 271/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại TPHCM Còn hiệu lực
24/09/2021