STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82021 Ống thông trong lọc máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 08/2022/PL-Baxter VNHC Còn hiệu lực
13/09/2022

82022 Ống thông trong động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 487/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2019

82023 Ống thông trong động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

82024 Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành lòng rộng, ái nước và lực hỗ trợ tối ưu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 003.20/KQPL-TERUMO CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
18/01/2021

82025 Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành lòng rộng, ái nước và lực hỗ trợ tối ưu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 003.20/ KQPL-TERUMO CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
26/01/2021

82026 Ống thông trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
24/03/2021

82027 Ống thông trực tràng dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 379/MED1118/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Đã thu hồi
23/10/2019

82028 Ống thông trực tràng dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 379/MED1118/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Còn hiệu lực
17/11/2021

82029 Ống thông trung gian TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KHÔI MINH 48/CV-KM Còn hiệu lực
24/03/2023

82030 Ống thông trung gian (các cỡ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 120/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
28/06/2019