STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82031 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 16/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

82032 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 1/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

82033 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 1/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

82034 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 1/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

82035 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 17/2023/FME-RA-PL Còn hiệu lực
28/12/2023

82036 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 17/2023/FME-RA-PL Còn hiệu lực
28/12/2023

82037 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 17/2023/FME-RA-PL Còn hiệu lực
28/12/2023

82038 Máy thận nhân tạo AK 98 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 347/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
18/03/2020

82039 Máy thận nhân tạo AK98 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1918/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
07/03/2020

82040 Máy thận nhân tạo AK98 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2051/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020