STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82031 Săng mổ (Khăn phẫu thuật) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 51/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

82032 Săng mỗ các kích thước loại có lỗ, không lỗ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1593/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Còn hiệu lực
19/11/2020

82033 Sanicleaner instruments P TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 120123/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

82034 Sanicleaner Instruments W TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 011122/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2022

82035 Sanitizer Instruments E TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 011022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

82036 Sanitizer Instruments E TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 011022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

82037 Sanitizer Instruments E TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 301222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

82038 Sanitizer Instruments E TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 301222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

82039 Sanitizer Instruments G TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 050722/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

82040 Sanitizer Instruments G TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 301222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022