STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82041 Ống thông tiểu số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NL-YU/ I 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

82042 Ống thông tiểu thẳng (dùng cho nữ)- Female Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

82043 Ống thông tiểu thẳng - Nelaton Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

82044 Ống thông tiểu thẳng- Nelaton Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

82045 Ống thông tiểu đầu cong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 770/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

82046 ống thông tiểu, ống thông khí quản, các cỡ, ống hút dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1567 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
16/02/2021

82047 Ống thông tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/572 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

82048 Ống thông tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 080618ĐC/170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Đã thu hồi
10/06/2019

82049 Ống thông tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 180718ĐC/170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Còn hiệu lực
10/06/2019

82050 Ống thông tĩnh mạch TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 447.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
11/09/2021