STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82051 Máy tiệt trùng dùng khí ethylene oxide (EO) cùng phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
22/11/2021

82052 Máy tiệt trùng dùng khí ethylene oxide (EO) cùng phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1010421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
11/01/2022

82053 Máy tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 62/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED Còn hiệu lực
03/03/2021

82054 Máy tiệt trùng EO gas 6 khối TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 11521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TANACARE Còn hiệu lực
12/01/2021

82055 Máy Tiệt Trùng ETO STERILIZER 12 khối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GODITA 01/VB-GO.2022 Còn hiệu lực
15/02/2022

82056 Máy tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1567-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/02/2022

82057 Máy tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1825 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/02/2022

82058 Máy tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM 06/2022/VCN-BPL.TTBYT Còn hiệu lực
10/03/2022

82059 Máy tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2737A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

82060 Máy tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 240323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2023