STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82061 Thuốc thử xét nghiệm xác định lượng LDL cholesterol nhỏ đậm đặc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3283/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

82062 Thuốc thử xét nghiệm xác định lượng LDL cholesterol nhỏ đậm đặc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3284/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

82063 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 268/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/12/2021

82064 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD3, CD4, CD8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 158/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

82065 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 137/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

82066 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 137/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
18/08/2021

82067 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện HLA-B27 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 159/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

82068 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 83/2021/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2021

82069 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 06/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
05/06/2021

82070 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 52/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/09/2021