STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82071 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 27/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
04/08/2021

82072 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (aPTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2271/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

82073 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2278/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

82074 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2279/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

82075 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 193/Biolabo-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
22/06/2021

82076 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 247/Helena -2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Phương Đông Còn hiệu lực
04/11/2021

82077 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (aPTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2273/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

82078 Thuốc thử xét nghiệm xác định định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2274/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

82079 Thuốc thử xét nghiệm định danh Neisseria-Haemophilus và vi sinh vật khó mọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH bioMérieux Việt Nam Còn hiệu lực
18/10/2021

82080 Thuốc thử xét nghiệm định danh Neisseria-Haemophilus và vi sinh vật khó mọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07-DKSH/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2021