STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82081 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0040 Còn hiệu lực
11/05/2022

82082 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0089 Còn hiệu lực
09/06/2022

82083 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0076 Còn hiệu lực
15/06/2022

82084 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0059a Còn hiệu lực
19/09/2022

82085 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0040a Còn hiệu lực
26/09/2022

82086 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3193/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

82087 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 139/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

82088 Thuốc thử xét nghiệm định lượng procainamide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3144/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

82089 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1537/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
01/03/2021

82090 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1664/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021