STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82091 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1537/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
01/03/2021

82092 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1664/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021

82093 Thuốc thử xét nghiệm định lượng progesterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3279/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

82094 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ProGRP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2735/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

82095 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ProGRP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2871/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

82096 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ProGRP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2872/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

82097 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prolactin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3112/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

82098 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prolactin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3210/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

82099 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prolactin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3214/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

82100 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-178/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/08/2021