STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82121 Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 117.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Còn hiệu lực
05/05/2021

82122 Máy trợ thở Cpap và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3966 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
09/08/2021

82123 Máy trợ thở dòng cao H-Series TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 06-PL-AL Còn hiệu lực
28/04/2022

82124 Máy trợ thở dòng cao R-Series TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 06-PL-AL Còn hiệu lực
28/04/2022

82125 Máy trở thở hồi sức sơ sinh / Resuscitator TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 08032023/PL-MTTS Còn hiệu lực
08/03/2023

82126 Máy trợ thở hồi sức sơ sinh / Resuscitator TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 03072023 Còn hiệu lực
03/07/2023

82127 Máy trợ thở không xâm nhập TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 061023/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
06/10/2023

82128 Máy trợ thở không xâm nhập CPAP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 100522 Còn hiệu lực
05/07/2022

82129 Máy trợ thở RESmart GII BPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 22/2023 Còn hiệu lực
12/12/2023

82130 Máy trợ thở RESmart GII BPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 01/2024 Còn hiệu lực
08/01/2024