STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82171 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 89-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2021

82172 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82173 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82174 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82175 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82176 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 43/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/10/2022

82177 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 43/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/10/2022

82178 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 130-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/03/2023

82179 Máy X-Quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI VÂN PHONG 04/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2023

82180 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN GEMSS_VN/VBPL Còn hiệu lực
01/04/2024