STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82211 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2125/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

82212 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP211224/170000112/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ An Phúc Còn hiệu lực
25/12/2021

82213 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 04-01/22/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
04/01/2022

82214 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ Còn hiệu lực
05/01/2022

82215 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 112/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

82216 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0001722/QRA Còn hiệu lực
21/02/2022

82217 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0002622/QRA Đã thu hồi
21/02/2022

82218 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GRASSLAND VIETNAM 01.2022 – PLTTBYT/GRASSLAND Đã thu hồi
25/02/2022

82219 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 420-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

82220 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT 03.22/TV-PLTTBYT Còn hiệu lực
16/03/2022