STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82211 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 480/20/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
25/08/2021

82212 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 325/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
25/08/2021

82213 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 113/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA Còn hiệu lực
26/08/2021

82214 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 493/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
26/08/2021

82215 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 346/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
06/09/2021

82216 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 255/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
10/09/2021

82217 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 398/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Đã thu hồi
10/09/2021

82218 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 184/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại Hà Nội Còn hiệu lực
14/09/2021

82219 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 76/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
23/09/2021

82220 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 153/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
24/09/2021