STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82241 Máy đặt trụ răng cấy ghép TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200726 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
26/11/2020

82242 Máy đặt trụ răng cấy ghép TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230005D3 Còn hiệu lực
11/07/2023

82243 Máy đặt trụ răng cấy ghép TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MAXDENT 20230003MAXDENT Đã thu hồi
02/03/2023

82244 Máy đẩy dưỡng chất chăm sóc da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 522/170000001/PCBPL-BYT. Còn hiệu lực
04/03/2023

82245 Máy đẩy dưỡng chất dùng trong thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 03/2023/OSK Còn hiệu lực
10/04/2023

82246 Máy đếm giọt (truyền dịch) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6832021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2022

82247 Máy đếm tế bào CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 21/BDB-2019/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
04/03/2020

82248 Máy đếm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 148 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
19/10/2020

82249 Máy đếm tế bào dòng chảy CyFlow® ALAPS II TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 18/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

82250 Máy đếm tế bào dòng chảy CyFlow® Cube 6i System TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 18/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019