STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82311 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 48-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
27/08/2021

82312 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 89-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2021

82313 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82314 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82315 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82316 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82317 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 43/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/10/2022

82318 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 43/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/10/2022

82319 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 130-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/03/2023

82320 Máy X-Quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI VÂN PHONG 04/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2023