STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82331 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 24/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

82332 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 185/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

82333 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

82334 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 179/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/06/2022

82335 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 637/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022

82336 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 606/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2022

82337 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 35/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

82338 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 476/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
04/08/2022

82339 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 281/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2022

82340 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 222/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022