STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82351 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 130-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/03/2023

82352 Máy X-Quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI VÂN PHONG 04/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2023

82353 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN GEMSS_VN/VBPL Còn hiệu lực
01/04/2024

82354 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN GEMSS_VN/VBPL Còn hiệu lực
01/04/2024

82355 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN GEMSS_VN/VBPL Còn hiệu lực
01/04/2024

82356 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 53-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
04/09/2021

82357 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 88-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
11/11/2021

82358 Máy X-quang C-arm phẫu thuật di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 04/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
24/08/2022

82359 Máy X-quang C-arm phẫu thuật di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 04/2022 VC-PBA Đã thu hồi
24/08/2022

82360 Máy X-Quang C-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023