STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82391 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 138/Carestream-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
10/11/2020

82392 Máy X-quang di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4001 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
07/09/2021

82393 Máy X-quang di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4000 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
07/09/2021

82394 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 67-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
08/10/2021

82395 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4702021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
21/10/2021

82396 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4702021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
21/10/2021

82397 Máy X-quang di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3991 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
29/10/2021

82398 Máy X-quang di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3992 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
29/10/2021

82399 Máy X-Quang Di Động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2455/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

82400 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 325/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021