STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82441 Stent can thiệp tim mạch và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 11.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
09/06/2021

82442 Stent chặn cổ túi phình mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 06-2021DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
22/02/2021

82443 Stent chặn cổ túi phình mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-389-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
23/11/2021

82444 Stent chặn cổ túi phình mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA 04/2023-ANPHA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

82445 Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 77A/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

82446 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL18/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

82447 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL24/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

82448 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL33/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

82449 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1834/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
03/11/2019

82450 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2013/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020