STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82501 Stent kim loại đại trực tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00114-CBPL/D-Ella CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
10/06/2021

82502 Stent kim loại đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.02/BPL-LEMEDTEK Còn hiệu lực
20/04/2022

82503 Stent kim loại đường mật có phủ bọc can thiệp qua da TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

82504 Stent kim loại đường mật có phủ bọc can thiệp qua nội soi TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

82505 Stent kim loại đường mật có phủ bọc can thiệp qua nội soi; Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua nội soi (ống thẳng); Stent kim loại đường mật có phủ bọc can thiệp qua da; Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua da (ống thẳng) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 02/MEDIWOOD/CVS Còn hiệu lực
05/08/2022

82506 Stent kim loại đường mật có phủ toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

82507 Stent kim loại đường mật không phủ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

82508 Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua da (ống thẳng) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

82509 Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua nội soi (ống thẳng) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

82510 Stent kim loại đường mật phủ bán phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020