STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82561 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0000622/QRA Đã thu hồi
07/02/2022

82562 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-17/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

82563 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 108-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
28/06/2022

82564 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 121-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/08/2022

82565 MÁY THỞ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 25/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
15/08/2022

82566 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 20/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2022

82567 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 121922PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

82568 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 3/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/10/2022

82569 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

82570 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 104d/PL-VQ Đã thu hồi
19/10/2022