STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82661 Phổi giả - Anaesthetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 979/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
05/07/2021

82662 Phổi giả các cỡ TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 432.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
07/09/2020

82663 Phổi giả test máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 224-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
28/10/2019

82664 Phôi Kính (thấu kính) bằng plastic có độ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 93/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ESSILOR VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/06/2019

82665 Phôi Kính (thấu kính) bằng plastic có độ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 05/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ESSILOR VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/10/2019

82666 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL11/170000041/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Đã thu hồi
28/06/2019

82667 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 455/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

82668 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 456/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

82669 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 457/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

82670 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 122/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019