STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82671 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 123/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

82672 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 124/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
19/09/2019

82673 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/02/2020

82674 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 75/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/02/2020

82675 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

82676 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200229 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Còn hiệu lực
23/04/2020

82677 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 021.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2020

82678 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED1220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

82679 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 966/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

82680 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 966/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021