STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82681 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0521 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2021

82682 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09/MED0521 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2021

82683 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/08/2021 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/05/2021

82684 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/05/2021

82685 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

82686 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 113.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

82687 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 1321/PL-NMC/200000034 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ Đã thu hồi
22/11/2021

82688 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 1421/PL-NMC/200000034 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ Đã thu hồi
22/11/2021

82689 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/05/57 Còn hiệu lực
20/05/2022

82690 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 03/PL-NMC/2022 Còn hiệu lực
30/08/2022