STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82691 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 219/2022/NA-PL Đã thu hồi
02/12/2022

82692 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 219/2022/NA-PL Đã thu hồi
02/12/2022

82693 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Đã thu hồi
21/06/2023

82694 Máy xét nghiệm khí máu - điện giải và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 44-070220-CONV/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

82695 Máy xét nghiệm khí máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 109/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/11/2019

82696 Máy xét nghiệm khí máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-831/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
16/11/2019

82697 Máy xét nghiệm khí máu Prime và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 149/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
22/02/2021

82698 Máy xét nghiệm khí máu Prime ABG và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 151/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
22/02/2021

82699 Máy xét nghiệm khí máu Prime ABG và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.021/PCBPL Còn hiệu lực
01/03/2024

82700 Máy xét nghiệm khí máu Prime và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.020/PCBPL Còn hiệu lực
01/03/2024