STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82701 Phổi nhân tạo kềm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-QA-005/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
28/06/2019

82702 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-ATT-001/ 170000046/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế ATT Còn hiệu lực
28/06/2019

82703 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05260717 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
02/08/2019

82704 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01220817 Công ty Cổ phần và Thương mại Quốc tế ATT Còn hiệu lực
07/08/2019

82705 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02021018 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
22/08/2019

82706 Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 022.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2020

82707 Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 114.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

82708 Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch cho các hạng cân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL08/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
21/06/2019

82709 Phổi nhân tạo tích hợp siêu lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 115.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

82710 Phổi nhân tạo và Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL39/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2019