STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82731 Môi trường chuyển phôi (EmbryoGlue®) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190652-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

82732 Môi trường cô lập và cố định tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1581 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

82733 Môi trường cô lập và cố định tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2880A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

82734 Môi trường dầu phủ GM501 Mineral Oil TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

82735 Môi trường dùng nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS011/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
19/12/2019

82736 Môi trường dùng trong chọc hút trứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 65/MED1219 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
15/04/2020

82737 Môi trường dùng để phủ các môi trường trong đĩa nuôi cấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2882A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

82738 Môi trường dùng để phủ đĩa nuôi cấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1589 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

82739 Môi trường Gradient GM501 Gradient 45% và 90% TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

82740 Môi trường hỗ trợ thoát màng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021