STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82771 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 98-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

82772 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 160/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

82773 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0000622/QRA Đã thu hồi
07/02/2022

82774 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-17/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

82775 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 108-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
28/06/2022

82776 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 121-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/08/2022

82777 MÁY THỞ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 25/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
15/08/2022

82778 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 20/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2022

82779 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 121922PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

82780 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 3/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/10/2022