STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82841 Máy thở và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/357 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

82842 Máy thở và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2334A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT Còn hiệu lực
13/01/2022

82843 Máy thở và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC 08-PL2022/180000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

82844 Máy thở và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC 07-PL2023/180000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

82845 Máy thở và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 009/180000024/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG Còn hiệu lực
12/06/2019

82846 Máy thở và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019041/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
03/03/2020

82847 Máy thở và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 62/MED0320 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/04/2020

82848 Máy thở và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 13/200000046/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedical - Phân Phối Còn hiệu lực
07/08/2021

82849 Máy thở và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 17/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
22/06/2022

82850 Máy thở và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/12/233 Còn hiệu lực
24/11/2023