STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82851 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01-2208/PL-IDSHN Còn hiệu lực
04/08/2022

82852 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 02-2209/PL-IDSHN Còn hiệu lực
22/09/2022

82853 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/23092022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
28/09/2022

82854 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/10102022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
10/10/2022

82855 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ 11102022/PL-Vpro Đã thu hồi
11/10/2022

82856 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ 11102022/PL-Vpro Còn hiệu lực
11/10/2022

82857 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/052023/KQPL-AMV Còn hiệu lực
06/07/2023

82858 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 244/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

82859 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 245/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

82860 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0009/PLC Đã thu hồi
03/04/2024