STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82881 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-21/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
13/09/2021

82882 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-4/2022/PL Còn hiệu lực
14/04/2022

82883 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 34/2022/NP-PL Còn hiệu lực
26/05/2022

82884 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 35/2022/NP-PL Còn hiệu lực
26/05/2022

82885 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-15/2022/PL Còn hiệu lực
27/06/2022

82886 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-MIN1/210000011/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

82887 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 53/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
04/08/2022

82888 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 51/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

82889 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 51/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

82890 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 51/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022