STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82891 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 111/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

82892 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN 06/2022-BPL Còn hiệu lực
25/10/2022

82893 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2867A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

82894 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1207/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

82895 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

82896 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ANH 01/PL Còn hiệu lực
13/01/2023

82897 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP 02-PL/2023/VP Còn hiệu lực
01/03/2023

82898 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH QUANG 0123/CBPL-TBYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82899 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 03/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
25/05/2023

82900 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 007PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023