STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82901 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

82902 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

82903 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-192022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/11/2022

82904 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 83/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

82905 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 080-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2022

82906 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 20/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

82907 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 125/2023/NP-PL Còn hiệu lực
08/06/2023

82908 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 137/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

82909 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 179/2023/NP-PL Còn hiệu lực
15/08/2023

82910 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN AFIAS-10/BDT/VBPL Còn hiệu lực
23/10/2023