STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82951 Máy xét nghiệm huyết học, phụ kiện và hóa chất đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 19/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
30/06/2019

82952 Máy xét nghiệm ion đồ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP MION-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

82953 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

82954 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-57/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

82955 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-57/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

82956 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-57/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

82957 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-115/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

82958 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-115/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

82959 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-115/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

82960 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 45/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
16/11/2019