STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83031 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP211115/170000112/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Anh Quân Còn hiệu lực
19/11/2021

83032 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2664-1CL23/9/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

83033 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-03/2022/PL Còn hiệu lực
14/04/2022

83034 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-242/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

83035 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-256/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

83036 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2722/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

83037 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2724/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

83038 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2728/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

83039 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-19/22/PL Còn hiệu lực
27/06/2022

83040 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-19/2022/PL Còn hiệu lực
28/06/2022