STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83051 Máy trị liệu điện nhiệt bên trong TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

83052 Máy trị liệu điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019

83053 Máy trị liệu điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 36-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
30/12/2023

83054 Máy trị liệu điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 37-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
30/12/2023

83055 Máy trị liệu điện tần số thấp và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200614 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
13/10/2020

83056 Máy trị liệu điện tần số thấp và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210490-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

83057 Máy trị liệu điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021612A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

83058 Máy trị liệu điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VINASUKE 01/23/PCBPL-VINASUKE Còn hiệu lực
03/04/2023

83059 Máy trị liệu điện trường cao áp Enecure VI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GAUMMA 2328/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2023

83060 Máy trị liệu điện trường cao áp IAS 30000 R TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GAUMMA 2328/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2023