STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83071 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 05-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
27/01/2022

83072 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021312/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

83073 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021661/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/02/2022

83074 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP211125-1/170000112/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

83075 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2373A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

83076 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SENMEDIC VIỆT NAM 10/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

83077 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 0303/TBA Còn hiệu lực
03/03/2022

83078 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 430 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

83079 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 01/170000001/PCBPL-BYT (2022) Còn hiệu lực
17/03/2022

83080 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO 01HH/PL Còn hiệu lực
30/03/2022