STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83121 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-06/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

83122 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 02-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

83123 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 02-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

83124 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 02-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

83125 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hóa phát quang TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1704/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2020

83126 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hóa phát quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 2802-01/2023/MDV-PL Còn hiệu lực
29/09/2023

83127 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hóa phát quang và vật tư, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1017/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

83128 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2187/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
12/10/2021

83129 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-009/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
15/11/2019

83130 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-010/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
15/11/2019