STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83131 Môi trường thạch pha sẵn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190715 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
03/09/2019

83132 Môi trường thạch pha sẵn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1821/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
27/10/2019

83133 Môi trường thao tác giao tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

83134 Môi trường thao tác sinh thiết phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0205/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

83135 Môi trường thao tác trứng chứa albumin huyết thanh người (HSA) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1578-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

83136 Môi trường thao tác trứng chứa HSA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1591 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

83137 Môi trường thao tác trứng và phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2879A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

83138 Môi trường thao tác với giao tử/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0605/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

83139 MÔI TRƯỜNG THAO TÁC VỚI GIAO TỬ/PHÔI (FERTICUL TM FLUSHING MEDIUM) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

83140 Môi trường thu mẫu tế bào phụ khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 54/2023/BKQPL-ABTLH Còn hiệu lực
10/10/2023