STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83161 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2253/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
16/12/2021

83162 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2141/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83163 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83164 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83165 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 05/PL/2022/ VITROTECH Còn hiệu lực
10/12/2022

83166 Môi trường trữ lạnh tinh trùng- Arctic Sperm Cryopreservation Medium,Nước dùng trong hỗ trợ sinh sản - Water for Assisted Reproductive Technologies,Môi trường đông phôi thế hệ mới - Vit Kit – Free NX,Môi trường rã đông phôi thế hệ mới - Vit Kit – Warm NX TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3584-1S PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
05/07/2021

83167 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0101/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

83168 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 1205-01/22 Còn hiệu lực
12/05/2022

83169 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2663A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2022

83170 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 231123/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023