STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83191 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 12/2022/KQPL-ABTLH Còn hiệu lực
31/05/2022

83192 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 15/2022/ABTLH-KQPL Còn hiệu lực
22/06/2022

83193 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2512/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

83194 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2041/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

83195 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 797/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

83196 Môi trường vận chuyển mẫu Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 43/2023/BKQPL-ABTLH Còn hiệu lực
29/06/2023

83197 Môi trường vận chuyển mẫu Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 44/2023/BKQPL-ABTLH Còn hiệu lực
04/07/2023

83198 Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 64-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
22/11/2021

83199 Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm chứa vi rút TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220225-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
28/02/2022

83200 Môi trường vận chuyển mẫu UTM (Universal Transport Medium) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1370/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Còn hiệu lực
10/09/2020