STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83201 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 412/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
23/11/2021

83202 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 413/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
23/11/2021

83203 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-142022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

83204 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 60/2022/NP-PL Còn hiệu lực
04/07/2022

83205 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-003-B Còn hiệu lực
26/08/2022

83206 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-006-B Còn hiệu lực
22/09/2022

83207 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-007-B Còn hiệu lực
22/09/2022

83208 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 16/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

83209 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 17/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

83210 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 18/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022