STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83211 Máy triệt lông và điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2626A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2023

83212 Máy triệt lông và điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 2626A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

83213 Máy triệt lông, trẻ hoá da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 01032022-ERADA/PCBPL Còn hiệu lực
17/03/2022

83214 Máy triệt lông, trẻ hóa da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG NGUYỄN 210000013/1/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

83215 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

83216 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

83217 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

83218 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 02 Còn hiệu lực
27/09/2022

83219 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2788A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/09/2022

83220 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 02/2023/OSK Còn hiệu lực
24/03/2023