STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83231 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

83232 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3207/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

83233 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3208/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

83234 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3209/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

83235 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 15/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

83236 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 273/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

83237 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 274/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

83238 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 275/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

83239 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 20/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

83240 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021128A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023