STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83301 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 143/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Còn hiệu lực
24/02/2021

83302 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1191/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEDIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2021

83303 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0740PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Còn hiệu lực
28/08/2021

83304 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1846/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEDIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/09/2021

83305 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 454.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/09/2021

83306 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 12/2022/KQPL-ABTLH Còn hiệu lực
31/05/2022

83307 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 15/2022/ABTLH-KQPL Còn hiệu lực
22/06/2022

83308 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2512/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

83309 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2041/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

83310 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 797/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022