STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83311 Môi trường vận chuyển mẫu Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 43/2023/BKQPL-ABTLH Còn hiệu lực
29/06/2023

83312 Môi trường vận chuyển mẫu Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 44/2023/BKQPL-ABTLH Còn hiệu lực
04/07/2023

83313 Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 64-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
22/11/2021

83314 Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm chứa vi rút TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220225-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
28/02/2022

83315 Môi trường vận chuyển mẫu UTM (Universal Transport Medium) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1370/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Còn hiệu lực
10/09/2020

83316 Môi trường vận chuyển mẫu Virut (Viral Transport Medium-VTM) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1376/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y SINH DƯỢC PASTEUR Còn hiệu lực
16/10/2020

83317 Môi trường vận chuyển mẫu VTM (Viral Transport Medium) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1370/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Còn hiệu lực
10/09/2020

83318 Môi trường vận chuyển và bảo quản mẫu ENAT TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 32/170000001/PCBPL-BYT (2019) Còn hiệu lực
09/12/2022

83319 Môi trường vận chuyển và bảo quản vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 609/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2020

83320 Môi trường vận chuyển và bảo quản vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 609/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2020